Pion Ochrony Informacji Niejawnych

W skład Pionu Ochrony Informacji Niejawnych wchodzi:

 1. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 2. Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
 3. Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego;
 4. Administrator Systemu;
 5. Kierownik Kancelarii Materiałów Niejawnych - pracownik ds. rejestrowania, przechowywania, obiegu i wydawania materiałów uprawnionym osobom.

  W celu realizacji zadań, Pion Ochrony Informacji Niejawnych prowadzi Kancelarię Materiałów Niejawnych.


Do zadań Pionu Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz koordynacja działań w tym zakresie, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie tego ryzyka;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 5. opracowywanie, aktualizowanie i przedkładanie do akceptacji Starosty Ciechanowskiego oraz realizacja: Planu ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji, dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie oraz Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” i „poufne” warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie;
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 9. przekazywanie ABW do ewidencji, o których mowa w art. 73 ust. 1 danych, o których mowa w art. 73 ust. 2, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa o którym mowa w pkt 8;
 10. podejmowanie określonych w przepisach prawa działań w przypadku stwierdzenia naruszenia w jednostce organizacyjnej przepisów o ochronie informacji niejawnych.
   
Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Małgorzata Godlewska
Osoba wprowadzająca informację
Małgorzata Godlewska
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)