Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Wojciech Bogdan
 pokój 121, tel. 729-055-924
e-mail: rzecznik.konsumentow@ciechanow.powiat.pl
 
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek: 8.00-16.00
środa: 8.00-16.00
czwartek: 8.00-14.00
 
Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należą sprawy z zakresu ochrony interesów konsumentów, a w szczególności:
 1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
 2. składanie wniosków w sprawach stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie  ochrony interesów konsumentów;
 3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
 4. współdziałanie z właściwymi miejscowo jednostkami organizacyjnymi, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub przepisach odrębnych;
 6. wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;
 7. współpraca z przedsiębiorcami z terenu Powiatu Ciechanowskiego i instytucjami, stowarzyszeniami, związkami zrzeszającymi przedsiębiorców;
 8. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w terminie do 31 marca każdego roku, przedkłada Staroście do zatwierdzenia roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. Zatwierdzone przez Starostę sprawozdanie przekazuje do właściwej miejscowości Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 9. Rzecznik Konsumentów przekazuje na bieżąco delegaturze urzędu wnioski i problemy dotyczące ochrony konsumentów, które wymagają działań na szczeblu administracji rządowej.
   
Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Małgorzata Godlewska
Osoba wprowadzająca informację
Małgorzata Godlewska
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)