Wydział Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych

Pracownicy Wydziału

Imię i nazwiskoStanowisko TelefonPokój
Józef BorkowskiKierownik729-055-928223A
Agnieszka GoździewskaGłówny specjalista 731-055-769223B
Jolanta KąckaSpecjalista729-055-943225
Sylwia KowalskaInspektor731-055-769223B
Karolina KurzynkaSpecjalista729-055-943225
Dorota NorembergInspektor729-055-965224
Anna StaniszewskaGłówny specjalista729-055-965224

 

Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych należy w szczególności:
 1. wykonywanie zadań inwestora dla inwestycji, z wyłączeniem inwestycji drogowych, realizowanych przez powiat;
 2. opracowywanie projektów planów finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych powiatu z wyłączeniem budowy i przebudowy dróg powiatowych;
 3. wnioskowanie o wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych do budżetu powiatu;
 4. przygotowywanie procesów inwestycyjnych;
 5. prowadzenia procesów inwestycyjnych;
 6. przygotowywania dokumentacji związanej z wystąpieniem do właściwych organów w celu otrzymania decyzji i zezwoleń na realizację zadań inwestycyjnych;
 7. pełnienia nadzoru nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi;
 8. prowadzenia dokumentacji i rozliczanie realizowanych procesów inwestycyjnych;
 9. nadzorowanie opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej we współdziałaniu z Powiatowym Zarządem Dróg;
 10. monitorowanie możliwości aplikowania o środki zewnętrzne przez Starostwo, powiatowe jednostki organizacyjne i Gminy;
 11. współpraca z innymi wydziałami Starostwa, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi i Gminami w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne;
 12. wsparcie merytoryczne na etapie aplikowania, realizacji i rozliczania projektów;
 13. współpraca z innymi podmiotami, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich;
 14. współpraca z innymi wydziałami Starostwa, w zakresie informowania społeczności lokalnej o przedsięwzięciach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych;
 15. przygotowywaniem dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań Powiatu;
 16. realizowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie;
 17. sporządzanie wniosków o płatność;
 18. wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości realizowanych projektów;
 19. współpraca z instytucją zarządzającą poszczególnymi programami w zakresie realizacji dofinansowywanych projektów;
 20. współpraca z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i realizacji projektów;
 21. współuczestniczenie i nadzorowanie realizacji strategii rozwoju powiatu oraz innych dokumentów programowania rozwoju powiatu, w tym zmian do tych dokumentów oraz obsługa i nadzorowanie sprawozdawczości w tym zakresie;
 22. przygotowywanie i przeprowadzanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 23. prowadzenie i przekazywanie do archiwizacji dokumentacji związanej z udzielaniem zamówień publicznych;
 24. uczestniczenie w pracach komisji przetargowych;
 25. prowadzenie rejestrów: zamówień publicznych, umów zawartych w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zleceń i umów wyłączonych ze stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 26. sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych;
 27. sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych.
   
Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Małgorzata Godlewska
Osoba wprowadzająca informację
Małgorzata Godlewska
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)