Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownicy Wydziału

Imię i nazwiskoStanowiskoTelefon Pokój
Jarosław KobylińskiGeodeta Powiatowy - Kierownik729-055-919108
Ewa Tyjeńska-MakowskaZastępca Kierownika729-055-918108
Małgorzata ChrostekInspektor729-055-905107
Monika DąbrowskaPodinspektor729-055-906107
Janusz GłówkaGłówny specjalista 729-055-916109
Karolina KlimkowskaPodinspektor729-055-967107
Magdalena Miączyńska Podinspektor729-055-906107
Barbara PienickaInspektor729-055-909110
Michał SmolińskiGłówny specjalista729-055-916109
Joanna StryjewskaStarszy inspektor729-055-907107
Anna Szymańska-SzarlakGłówny specjalista729-055-917122
Małgorzata GołębiewskaGłówny specjalista729-055-917122
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Andrzej GronowskiKierownik729-055-915104
Magdalena BębasInspektor729-055-913105
Małgorzata CzyżykGłówny specjalista729-055-912101
Dariusz KocięckiInspektor729-055-911104A
Ewa MaruszewskaReferent729-055-914111
Irmina MilewskaGłówny specjalista 729-055-910105


Zadania Wydziału

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:
 
Geodeta Powiatowy wykonuje zadania należące do kompetencji Starosty jako organu administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz wykonuje zadania Kierownika Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.
 
Do zadań Geodety Powiatowego należy w szczególności:
 1. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w tym:
  1. prowadzenie dla obszaru powiatu: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
  2. tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych rejestru cen nieruchomości oraz szczegółowych osnów geodezyjnych,
  3. tworzenie i udostępnianie dla obszaru powiatu standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 dotyczących mapy zasadniczej i ewidencyjnej,
  4. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  5. zakładania osnów szczegółowych,
  6. realizacja innych zadań wynikających z art.7d Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii wykonywanych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 3. koordynowanie działań komórek organizacyjnych realizujących zadania z dziedziny geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami;
 4. sprawowanie merytorycznego nadzoru nad realizacją zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 5. prowadzenie postępowań dotyczących zakładania i modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 6. kontrola przyjmowania do zasobu geodezyjno-kartograficznego opracowań wykonywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego;
 7. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej geodezji i kartografii;
 8. przygotowywanie analiz, ocen i bieżących informacji dotyczących spraw z zakresu geodezji i kartografii;
 9. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją;
 10. programowanie, planowanie, organizacja, zlecanie i odbiory prac geodezyjnych realizowanych ze środków działu 710, 010 i budżetu powiatu;
 11. współpraca z organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz innymi organami administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.
   
Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie geodezji i kartografii należy w szczególności:
 1. programowaniu, planowaniu, organizacji, zlecaniu i odbiorach prac geodezyjnych;
 2. sporządzaniu zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków; sporządzaniu niezbędnych analiz i syntez z zakresu ewidencji;
 3. prowadzeniu postępowań dotyczących zakładania i modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 4. analizowaniu dokumentacji niezbędnej do aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków;
 5. prowadzeniu, aktualizacji i udostępnianiu rejestru cen i wartości nieruchomości;
 6. prowadzeniu powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywaniu i prowadzeniu map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 7. aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, w tym prowadzenie zbiorów dowodów zmian dla każdej jednostki ewidencyjnej;
 8. prowadzeniu postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 9. prowadzenie części opisowej baz danych ewidencji gruntów i budynków;
 10. przekazywanie zawiadomień o dokonywanych zmianach w EGiB do odpowiednich organów i podmiotów;
 11. wydawanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów i budynków;
 12. wydawaniem licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;
 13. udostępnianie danych i informacji oraz wydawanie zaświadczeń dotyczących ewidencji gruntów i budynków;
 14. udzielanie wyjaśnień dotyczących wpisów w bazie ewidencji gruntów i budynków.
 
Do zadań Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami w zakresie gospodarki nieruchomościami należy w szczególności:
 1. programowanie, planowanie, organizacja, zlecanie i odbiory prac geodezyjnych i innych zadań realizowanych ze środków działu 700 i budżetu powiatu;
 2. gospodarowanie powiatowym zasobem nieruchomości oraz zasobem nieruchomości Skarbu Państwa wynikające z przepisów prawa;
 3. ewidencja gruntów Skarbu Państwa i mienia powiatu;
 4. regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nieruchomości powiatu;
 5. opiniowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i powiatu;
 6. ustalanie odszkodowań za grunty przejęte w trybie przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych i ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 7. wywłaszczanie i zwroty wywłaszczonych nieruchomości;
 8. udzielanie i wydawanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości dla celów przeprowadzenia lub założenia podziemnych lub nadziemnych urządzeń technicznych;
 9. przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gruntów Skarbu Państwa i Powiatu;
 10. prowadzenie postępowań o ustalenie, które nieruchomości stanowią wspólnoty gruntowe bądź mienie gromadzkie i ustalenie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, wykazu obszarów ich gospodarstw oraz wielkości udziałów we wspólnocie;
 11. przyznawanie prawa własności do działek siedliskowych i działek dożywotniego użytkowania na rzecz byłych właścicieli lub ich spadkobierców,
 12. ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, ustalanie odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
   
Do zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej należy wykonywanie w szczególności:
 1. programowanie, planowanie, organizacja, zlecanie i odbiór prac geodezyjnych;
 2. sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków; sporządzanie niezbędnych analiz i syntez z zakresu pzgik;
 3. prowadzenie postępowań dotyczących zakładania i modernizacji ewidencji gruntów i budynków;
 4. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;
 5. zakładanie i modernizacja sieci osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych wraz z prowadzeniem bazy tych osnów;
 6. ochrona znaków geodezyjnych grawimetrycznych i magnetycznych;
 7. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych, w skalach 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, dotyczących mapy ewidencyjnej i mapy zasadniczej;
 8. prowadzenie, gospodarowanie i udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługą zgłoszeń geodezyjnych, ewidencjonowaniem zasobu;
 9. prowadzenie, aktualizacja i przekształcanie cyfrowych baz danych pzgik, w tym baz EGiB; mapy zasadniczej, bazy skanów dokumentów geodezyjnych i administracyjnych, rejestru granic, bazy danych obiektów topograficznych, bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu i innych;
 10. prowadzenie aktualizacji użytków i klasyfikacji gruntów;
 11. weryfikacja dokumentacji przekazywanej do pzgik po zakończeniu prac geodezyjnych a także prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z odmową przyjęcia materiałów do zasobu, jak również wydawanie opinii o tych opracowaniach;
 12. wydawanie licencji określających uprawnienia podmiotu dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu;
 13. zapewnienie samorządom gminnym bezpośredniego biernego dostępu do bazy ewidencji gruntów i budynków;
 14. prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących materiałów zgromadzonych w pzgik;
 15. udzielanie wyjaśnień dotyczących wpisów w bazie ewidencji gruntów i budynków.
   
Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Małgorzata Godlewska
Osoba wprowadzająca informację
Paweł Rólka
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)