Wydział Administracyjny

Pracownicy Wydziału

Imię i nazwiskoStanowiskoTelefonPokój
Barbara SierpińskaKierownik729-055-951217
Bożena Gburzyńska-DługołęckaGłówny specjalista729-055-952216
Joanna JanowskaGłówny specjalista729-055-954218
Beata KamińskaGłówny specjalista729-055-955BOM
Beata KaniaGłówny specjalista729-055-952216
Marlena Nowotka Inspektor729-055-954218
Katarzyna OstafinReferent729-055-955BOM
Katarzyna RydzewskaReferent729-055-964BOM
Kinga Szarek-PuchalskaReferent729-055-955BOM
Leszek SokolnickiGoniec729-055-955BOM
Bogumiła ŻurawskaPodinspektor729-055-955BOM

 

Zadania Wydziału

Do zadań Wydziału Administracyjnego należą sprawy z zakresu:
 1. prowadzenia spraw związanych z korespondencją przychodzącą oraz korespondencją wychodzącą Starostwa;
 2. udzielania instruktażu pracownikom w sprawie organizacji i trybu załatwiania skarg, wniosków i petycji;
 3. prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną dla organów powiatu;
 4. nadzorowania przestrzegania zasad wynikających z obowiązujących regulaminów i instrukcji kancelaryjnej;
 5. realizacji obowiązującej w Starostwie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
 6. koordynowania działań związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz innych materiałów dla tych organów;
 7. opracowywania Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, Regulaminu Pracy, Regulaminu wynagradzania oraz innych regulaminów i zarządzeń Starosty normujących zasady organizacji i funkcjonowania Starostwa;
 8. obsługi sekretariatu Starosty i Wicestarosty;
 9. obsługa punktu informacyjnego;
 10. wykonywania zadań związanych z organizacją wyborów do samorządu powiatu oraz innych zadań określonych przez Starostę związanych z wyborami do organów władzy państwowej;
 11. przyjmowania interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków oraz  współdziałanie z właściwymi wydziałami w tym zakresie;
 12. prowadzenia spraw związanych z udostępnianiem informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej.
 
Biuro Obsługi Mieszkańców prowadzi sprawy związane z:
 1. prowadzeniem spraw związanych z korespondencją przychodzącą oraz korespondencją wychodzącą Starostwa, a w szczególności:
  1. przyjmowaniem, kwalifikowaniem oraz rejestrowaniem korespondencji przychodzącej;
  2. wysyłaniem i prowadzeniem ewidencji korespondencji wychodzącej;
  3. organizacją i nadzorem nad obiegiem korespondencji w Starostwie;
  4. spraw w elektronicznym systemie ewidencyjnym;
  5. nadzorem nad elektronicznym  przekazywaniem korespondencji;
 2. przyjmowaniem i weryfikacją pism od interesantów, udzielanie im informacji oraz wydawanie dokumentów;
 3. udostępnianiem odpowiednich formularzy i wzorów dokumentów oraz pomoc przy ich wypełnianiu;
 4. przekazywanie zadekretowanych przesyłek do właściwych komórek organizacyjnych;
 5. wykonywaniem zadań związanych z obsługą mieszkańców w zakresie przyjmowania wniosków, skarg i innej korespondencji oraz udzielaniem informacji o trybie, procedurach i przebiegu rozpatrywania spraw oraz wydawaniem dokumentów;
 6. prowadzeniem zbiorczej ewidencji skarg, wniosków i petycji wpływających do Starostwa;
 7. prowadzenie punktu informacyjnego.
 
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu prowadzi sprawy związane z:
 1. prowadzeniem obsługi kancelaryjno-biurowej Przewodniczącego Rady oraz Radnych w sprawach wynikających z wykonania mandatu radnego;
 2. kompleksową obsługą organizacyjną sesji Rady Powiatu, posiedzeń Komisji i Zarządu Powiatu;
 3. przekazywaniem podjętych uchwał Rady i Zarządu do jednostek i podmiotów wskazanych w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami;
 4. rejestracją spraw związanych z organizacją pracy Rady Powiatu, komisji i Zarządu Powiatu;
 5. sporządzaniem i ewidencjonowaniem według zasad ustalonych przez Radę Powiatu, protokołów sesji Rady Powiatu, posiedzeń Komisji, posiedzeń Zarządu Powiatu;
 6. koordynacją prac związanych z przygotowywaniem projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Komisji i Zarządu Powiatu, ich sporządzaniem i ewidencjonowaniem;
 7. przygotowywaniem i udostępnianiem protokołów z posiedzeń Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Biuletynie Informacji Publicznej;
 8. wykładaniem protokołów z obrad sesji do wglądu radnych w ciągu 14 dni po odbytej sesji;
 9. prowadzeniem zbiorczej ewidencji interpelacji i zapytań radnych, wystąpień posłów i senatorów oraz kontrolą terminową ich załatwiania;
 10. kontrolą terminowego załatwiania skarg, wniosków, interpelacji i petycji przez wydziały oraz opracowywanie w tym zakresie zbiorczych analiz i sprawozdań;
 11. prowadzenie rejestru uchwał rady i zarządu, rejestru skarg, wniosków i petycji kierowanych do rady;
 12. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, analizowaniem, przekazywaniem i publikowaniem oświadczeń majątkowych radnych.
 
Stanowiska ds. kadrowych prowadzą sprawy z zakresu kadr, płac oraz szkoleń, a w szczególności:
 1. gospodarowanie etatami i funduszem wynagrodzeń we współpracy z Wydziałem Finansowym;
 2. prowadzenie spraw osobowych pracowników Starostwa:
  1. procedura naboru
  2. procedura służby przygotowawczej
  3. procedura ocen pracowników
 3. prowadzenie spraw osobowych kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz służ i inspekcji;
 4. prowadzenie i załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników oraz wnioskowanie o przedłużenie prawa do renty;
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawie nagród i wyróżnień dla pracowników;
 6. prowadzenie spraw płacowych, w tym nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, za wysługę lat i innych;
 7. prowadzenie ewidencji czasu pracy;
 8. wydawanie zaświadczeń i informacji na wniosek pracownika Starostwa i instytucji zewnętrznych;
 9. prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w ramach umowy-zlecenia i mowy o dzieło;
 10. zgłaszanie do ubezpieczeń i wyrejestrowywanie pracowników, zleceniobiorców i członków ich rodzin z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz zgłaszanie zmian o osobach ubezpieczonych;
 11. monitorowanie szkoleń, organizacja staży, praktyk studenckich, prac interwencyjnych i robót publicznych;
 12. ewidencja i sprawy związane z ryczałtami na używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
 13. sporządzanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego;
 14. dokonywanie okresowych analiz i ocen doskonalenia zawodowego pracowników;
 15. przygotowywanie projektów upoważnień dla pracowników Starostwa oraz kierowników i pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych i kierowników inspekcji, służb i straży do załatwiania określonych spraw, a w szczególności wydawania decyzji administracyjnych;
 16. prowadzenie rejestrów kontroli, upoważnień i pełnomocnictw, rejestru wydanych zarządzeń;
 17. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, analizowaniem, przekazywaniem i publikowaniem oświadczeń majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych i kierowników wydziałów wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty;
 18. prowadzenie całokształtu prac związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
   
Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Małgorzata Godlewska
Osoba wprowadzająca informację
Małgorzata Godlewska
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)