Powiat Ciechanowski

 
Powiat ciechanowski stanowi lokalną wspólnotę samorządową tworzoną przez mieszkańców powiatu oraz terytorium obejmujące:
 • miasto: Ciechanów, miasto i gminę Glinojeck,
 • gminy: Ciechanów, Gołymin-Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk.
 
Siedzibą władz powiatu jest miasto Ciechanów.
 
W wyniku reformy administracyjnej kraju z dniem 1 stycznia 1999 roku został utworzony powiat ciechanowski obejmujący 1063 km 2 tj. 3,0% powierzchni województwa mazowieckiego. 
 
Powiat ciechanowski leży w północnej części województwa mazowieckiego i graniczy z 5 powiatami tj.: mławskim, przasnyskim, makowskim, pułtuskim i płońskim, zamieszkuje  tu około 90  tys. osób (1,9% ludności województwa), w tym ludność miejska stanowi 52,6%.
 
Teren powiatu ciechanowskiego położony jest w korzystnej relacji przestrzennej do krajowego systemu komunikacji drogowej i kolejowej.
 
Dobre powiązania zapewniają:
 • magistrala kolejowa E-65 Warszawa-Gdańsk,
 • drogi krajowe: nr 7 (Warszawa-Płońsk-Glinojeck-Mława-Gdańsk), nr 50 (Ciechanów-Płońsk-Sochaczew-Ostrów Mazowiecka),  nr 60 (Kutno-Płock-Ciechanów-Ostrów Maz.),
 • drogi wojewódzkie: nr 615, nr 616, nr 617.
 
Krajowe i regionalne szlaki komunikacyjne uzupełnia sieć dróg powiatowych licząca 440,8 km a także drogi gminne o łącznej długości 356 km. Ogółem na terenie powiatu znajduje się ponad 942 km dróg publicznych.
 
Gminy naszego powiatu mają charakter typowo rolniczy. Gleby są zróżnicowane pod względem typów i przydatności rolniczej. Dobre gleby występują na terenie gmin Grudusk, Opinogóra, Gołymin-Ośrodek decydują o wysokich plonach uprawy pszenicy, jęczmienia, rzepaku, buraków cukrowych oraz hodowli trzody chlewnej i krów mlecznych.
 
Na terenie powiatu występują złoża surowców mineralnych, których eksploatacja może być czynnikiem aktywizującym najbliższy rejon. Są to złoża kruszywa naturalnego zlokalizowane na terenie gminy: Ciechanów, Glinojeck, Sońsk oraz złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej występujące w gminie Gołymin-Ośrodek i w gminie Ojrzeń.
 
Lasy stanowią 15,8% powierzchni powiatu (woj. mazowieckie 22,0%). Wskaźnik lesistości w gminach jest zróżnicowany od 3,4% w gm. Opinogóra, do 34,3% w gm. Glinojeck. Największe kompleksy leśne występują w zachodniej części powiatu.
 
Teren powiatu znajduje się w obszarze Zielonych Płuc Polski, co jednocześnie określa kierunek jego dalszego rozwoju poprzez wdrażanie zasad ekorozwoju, do których zalicza się wprowadzanie proekologicznych zasad gospodarowania zasobami przyrodniczymi, aktywizację gospodarki poprzez wszechstronne i racjonalne wykorzystanie zasobów i walorów przyrodniczych oraz wzrost poziomu cywilizacyjnego.
 
Około 37% powierzchni powiatu (39,7 tys. ha) stanowią obszary chronione. Zwarty kompleks tych obszarów leży pomiędzy doliną rzeki Wkry, a doliną rzeki Łydyni w jej dolnym i górnym biegu. Dolina Wkry jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu krajowym.
 
W lesistej zachodniej części gm. Regimin istnieją 2 rezerwaty przyrody: Lekowo o pow. 5,31 ha oraz Modła o pow. 9,36 ha.
 
Na terenie powiatu zarejestrowane są 44 parki podworskie: 28 obiektów zabytkowych pozostających pod nadzorem Konserwatora Zabytków oraz parki wiejskie pozostające pod nadzorem samorządów gminnych. Ochronie podlegają również pomniki przyrody, w tym przyrody ożywionej (pojedyncze drzewa, grupy drzew, aleje) oraz przyrody nieożywionej (głazy narzutowe).
 
Wody powierzchniowe (płynące i stojące) zajmują powierzchnię 1970 ha. Teren powiatu ciechanowskiego leży prawie w całości w zlewni rzeki Wkry.
 
Przez powiat przebiega gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia długości ponad 40 km Płońsk - Olsztyn.
 
Przez obszar gmin: Opinogóra, Ciechanów, Regimin i Glinojeck przebiega gazociąg tranzytowy Jamał - Europa Zachodnia z projektowaną w miejscowości Lekowo (gm. Regimin) tłocznią gazu.
 
Powiat ciechanowski posiada doskonałe warunki do inwestowania. Poziom rozwoju gmin w sferze produkcyjno rolniczej oraz w zakresie infrastruktury technicznej stwarza szansę rozwoju gospodarczego.
 
Dodatkowymi atutami są:
 • kadra inżynieryjno-techniczna,
 • baza surowców rolniczych, ogrodniczych oraz możliwości jej rozwoju,
 • atrakcyjne tereny do zagospodarowania będące własnością komunalną i prywatną,
 • sieć kolejowa i stacja przeładunkowa,
 • dogodne połączenia z wielkimi ośrodkami miejskimi poprzez sieć dróg krajowych i powiatowych,
 • obszerny rynek pracy.
   
Istniejące uwarunkowania stwarzają możliwości lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych w zakresie przemysłu mleczarskiego, przetwórstwa owocowo-warzywnego, mięsnego, zbożowo-młynarskiego, skupu i obróbki drewna, surowców wtórnych, produkcji materiałów budowlanych, przemysłu lekkiego, usług dla ludności a także bazy rekreacyjnej i turystycznej.
 
 

Informacje statystyczne
o powiecie dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Statystycznego w Warszawie:

http://warszawa.stat.gov.pl  
 

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Małgorzata Godlewska
Osoba wprowadzająca informację
Małgorzata Godlewska
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)