Nieodpłatna pomoc prawna


Zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej,  która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.
 2. Zgłoszeń na porady dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 729-055-949.
 3. Lokalizacja punktu, data i godzina zostanie ustalona z osobą obsługującą zapisy.
 4. Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej (wykaz punktów poniżej). Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności  w komunikowaniu się mogą uzyskać poradę przez telefon lub przez Internet, po wcześniejszym spełnieniu wymagań nieodpłatnej pomocy prawnej. Bliższe informacje pod numerem/adresem e-mail jak do zapisów.
 5. W przypadku obowiązywania stanu epidemii, stanu zagrożenia epidemicznego albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.
 6. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
 7. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
  1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  4. nieodpłatną mediację, lub
  5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 8. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności oraz spraw osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób i złożą stosowne oświadczenie.
 9. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
 10. Pierwsza porada może mieć charakter rozpoznawczy sprawy, jeśli nie można rozwiązać problemu na jednym spotkaniu z osobą świadczącą poradnictwo. Osoba uprawniona może zostać poproszona o zapisanie się na kolejne porady w celu kontynuowania rozwiązywania problemu.
 11. W razie konieczności skierowania sprawy do polubownego rozwiązania osoba udzielająca porady może zaproponować przeprowadzenie, w punkcie na terenie Powiatu, spotkania mediacyjnego.
 12. Po udzielonej poradzie osoba uprawniona ma możliwość wypełnienia anonimowej ankiety o jakości  usług i wartości merytorycznej porady.
   

W sprawach cudzoziemców prosimy o indywidualny kontakt. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom niebędącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności art. 69d ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 z późn. zm.)
 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr: 729-055-949
lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej:
pomocprawna@ciechanow.powiat.pl
Zapisu można dokonać w godzinach:
Poniedziałek - Piątek:  8.00 - 16.00
 

HARMONOGRAM DYŻURÓW:

Punkt w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów (Starostwo Powiatowe w Ciechanowie)
tel. 729-055-949, e-mail: pomocprawna@ciechanow.powiat.pl 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Radca prawny - Robert Grzelak
Adwokat - Łukasz Majewski
Poniedziałek - Piątek: godz. 8.00 - 12.00

Fundacja Młodzi Ludziom
Poniedziałek: godz. 12.00 - 16.00
Wtorek: godz. 12.00 - 16.00
Środa: godz. 12.00 - 16.00
Piątek: godz. 12.00 - 16.00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
Wtorek: godz. 12.00 - 16.00


Punkt w Glinojecku, ul. Polna 2C, 06-450 Glinojeck
tel. 729-055-949, e-mail: pomocprawna@ciechanow.powiat.pl 
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Fundacja Młodzi Ludziom
Czwartek: godz. 9.00 - 13.00

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
Piątek: godz. 9.00 - 13.00


Punkt w Grudusku, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk
tel. 729-055-949, e-mail: pomocprawna@ciechanow.powiat.pl 
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
Środa: godz. 12.00 - 16.00


Punkt w Gołyminie Ośrodku, ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin Ośrodek
tel. 729-055-949, e-mail: pomocprawna@ciechanow.powiat.pl 
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
Czwartek: godz. 12.00 - 16.00


Punkt w Sońsku, ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
tel. 729-055-949, e-mail: pomocprawna@ciechanow.powiat.pl 
Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych
Poniedziałek: godz. 8.00 - 12.00


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA 
POWIAT CIECHANOWSKI

Jednostki te świadczą poradnictwa z zakresu rozwiązywania problemów: rodzinnych, psychologicznych, pedagogicznych, pomocy społecznej, alkoholowych i innych uzależnień, przeciwdziałaniu przemocy domowej, interwencji kryzysowej, bezrobocia, pokrzywdzonych przestępstwem, konsumenckich, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób będących w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Lista dostępna do pobrania:  [ pdf ]
 

Podstawa prawna:

Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Kaja Szymańska
Osoba wprowadzająca informację
Małgorzata Godlewska
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)