Służba BHP

 
Inspektor ds. BHP i PPOŻ - Andrzej Gawlik
pokój 313
 

Służba BHP, która podlega bezpośrednio Staroście, realizuje zadania wynikające ze stosownych przepisów Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych obejmujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

 1.  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP;
 2.  doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP;
 3.  współpraca z organami kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w zakresie prowadzonych kontroli przez te organy;
 4. bieżące informowanie Starosty oraz Kierowników Wydziałów o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuniecie tych zagrożeń;
 5. sporządzanie i przedstawianie Staroście co najmniej raz w roku okresowych analiz z zakresu bhp;
 6. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przestawienie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bhp;
 7. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
 8. prowadzenie i przechowywanie dokumentacji w zakresie BHP;
 9. prowadzenie szkoleń dla nowo przyjmowanych pracowników Starostwa;
 10. opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji z zakresu bhp;
 11. udział w dochodzeniach powypadkowych i opracowywaniu wniosków wynikowych;
 12.  wykonywanie innych zadań dotyczących spraw bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w Kodeksie pracy i innych przepisach oraz zleconych przez Starostę.
   
Podmiot udostępniający informację
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
Osoba wytwarzająca informację
Malgorzata Godlewska
Osoba wprowadzająca informację
Małgorzata Godlewska
Czas wytworzenia informacji
Czas udostępnienia informacji (ostatnia aktualizacja)